Chuyển đổi MP4 sang GIF trực tuyến

Trình chuyển đổi MP4 sang GIF này cho phép bạn tạo ra các GIF động từ các video MP4 ngắn. Chuyển video clip của bạn thành GIF động với trình tạo GIF trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây